Sunday, August 23, 2009

Блог ертөнц гэж юу вэ? / What is a blogsphere?

Хоорондоо нягт холбоотой блогуудыг нийтэд нь блог ертөнц буюу blogsphere гэдэг. Бүх блогууд интернэтэд байрладаг гэдэг тодорхойлтоос харсан ч тэдгээр нь ирэх /backlinks/ ба эргэх холбоос /linkbacks /, сэтгэгдэл, блог жагсаалт зэргээрээ хоорондоо харилцан холбогдож, нийгмийн сүлжээнд орсон мэт байдаг. Хэрэв блогийг янз бүрийн асуудалд олон нийтийн санаа бодлыг тодорхойлох мэдээллийн хэрэгсэл болгон ашиглах тохиолдолд блог ертөнцийн бүрэлдэхүүнийг заавал авч үзэх шаардлагатай.
Блог хайлтын системүүд / Blog search engines
Блог хайлтын системээр мэдээллийг агуулгаар нь хайж олох ба дараахь блог хайлтын системүүд байдаг:
  1. Amatomu:      http://www.amatomu.com/
  2. Bloglines:       http://www.bloglines.com
  3. BlogScope:    http://ww.blogscope.net
  4. IceRocket:      http://www.icerocket.com/
  5. Sphere:          http://www.sphere.com/
  6. Technorati:     http://www.technorati.com/


Technorati  нь хамгийн их дэлгэрсэн блог хайлтын систем бөгөөд тухайн агуулгын хувьд болон ер нь хамгийн их хайлт хийгдсэн блог тухай мэдээллээр хангадаг. Энэ блог хайлтын систем нь блогуудыг бичлэгийн агуулгаар нь төрөлжүүлж харуулдаг. Судалгааны багууд одоогийн блог ертөнцийн асар их хэмжээний мэдээллээс энгийн түлхүүр үгээр хайхаас өөр BlogScope-ийн төслөөр танилцуулсан шиг шинэ оновчтой хайлтын аргыг олохоор ажилласаар байна.

Блог нэгдэл ба директор / Blogging communities and directories
BlogCatalog (http://www.blogcatalog.com/), MyBlogLog (http://www.mybloglog.com/) зэрэг байнгын, идэвхтэй нэгдлүүд нь /online communities/ хүмүүсийг блогтой, блогчдыг хооронд нь холбож байдаг.
Блог ба зар сурталчилгаа / Blogging and advertising
Блогийн хувьд зар сурталчилгаа нь маш нийтлэг зүйл юм. Учир нь блогчид санхүүгийн хувьд ашигтай эсвэл өөрт таалагдсан зүйлээ үнэгүйгээр уншигчдад санал болгож чаддаг.
Компаниуд зохиомол блог үүсгэж, түүнийг өөрийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд санал болгох маркетингийн нэг хэрэгсэл болгосноос шалтгаалан хулхи блог /fake blog/ блог ертөнцийн гишүүдийн тоог асар ихээр нэмэгдүүлж байна.  
Эх сурвалж:

Saturday, August 22, 2009

Блогийг яаж хийж болох вэ?

Блогийг энгийн текстээс эхлэн амьд /online, live/ видео байдлаар ч хийж болно. Ингээд блог, түүний төрлийн тухай өмнөх бичлэгээ үргэлжлүүлье.
Блогийг мэдээллийн хэрэгслээр нь / By media type
Видео агуулсан бол vlog, холбоос агуулсан бол linklog, зураг агуулсан бол sketchblog, фото зураг агуулсан бол блогийг photoblog гэж нэрлэдэг. Богино бичлэг дээрх хэрэгслүүдийн донжтой хослол бүхий блогийг tumblelogs гэдэг. Эхлээд бичлэгийг  бичгийн машинаар цаасан дээр шивээд түүнийгээ татаж оруулах /scan/ байдлаар үүсгэсэн блогийг typecast эсвэл typecast blogs (typecasting (blogging)) гэдэг. Phlog гэж нэрлэгддэг цөөн тооны блог нь Gopher Protocol дээр үндэслэдэг.
Блогийг тоног төхөөрөмжөөр нь / By device
Блогийг хийхэд ямар төрлийн тоног төхөөрөмж ашигласнаар нь түүнийг тодорхойлж бас болно. Жишээлбэл гар утас /mobile phone/ эсвэл  PDA гэх мэт хөдөлгөөнт хэрэгслээр бичигдсэн блогийг moblog гэж нэрлэдэг. Мөн блогийг утасгүй вэб камер ашиглан текст, видео, зураг агуулсан тухайн хувь хүний өдөр тутмын амьдралын амьд тэмдэглэл хийхийн тулд зөөврийн компьютер, EyeTap төхөөрөмжөөс шууд вэб сайт уруу дамжуулж хийж болно. Ингэж видео, текст хослуулан хагас автоматжуулсан байдлаар блог хийхийг sousveillance буюу эсрэг ажиглалт хийх гэж нэрлэдэг. Ийм сэтгүүл зүйг өнөөдөр магадлах, баталгаажуулах зорилгоор хууль хяналтын байгууллагад ч ашигласаар байна.
Эндээс блогийг хийхдээ тухайн сэдэвтэй холбоотой зураг, дуу хөгжим, видео дүрс зэрэг  мэдээллийн хэрэгслээр баяжуулвал төдийчинээ ойлгомжтой, агууламж сайтай болж чаддаг.
Блог хэрэглээг авч үзвэл хувь хүн, бизнесийн байгууллагаас эхлээд тагнаж цагдаж байдаг төрийн байгууллага хүртэл нийгмийн аль ч салбарт ашиглах боломжтой, ашигласаар ч байна гэж хэлж болно.
Эх сурвалж:

Saturday, August 15, 2009

Tactics to Increase Blog Traffic (Part3)


7. Don't Jump on the Bandwagon
Some memes are worthy of being talked about by every blogger in the space, but most aren't. Just because there's huge news in your industry or niche DOES NOT mean you need to be covering it, or even mentioning it (though it can be valuable to link to it as an aside, just to integrate a shared experience into your unique content). Many of the best blogs online DO talk about the big trends - this is because they're already popular, established and are counted on to be a source of news for the community. If you're launching a new blog, you need to show people in your space that you can offer something unique, different and valuable - not just the same story from your point of view. This is less important in spaces where there are very few bloggers and little online coverage and much more in spaces that are overwhelmed with blogs (like search, or anything else tech-related).
8. Link Intelligently
When you link out in your blog posts, use convention where applicable and creativity when warranted, but be aware of how the links you serve are part of the content you provide. Not every issue you discuss or site you mention needs a link, but there's a fine line between overlinking and underlinking. The best advice I can give is to think of the post from the standpoint of a relatively uninformed reader. If you mention Wikipedia, everyone is familiar and no link is required. If you mention a specific page at Wikipedia, a link is necessary and important. Also, be aware that quoting other bloggers or online sources (or even discussing their ideas) without linking to them is considered bad etiquette and can earn you scorn that could cost you links from those sources in the future. It's almost always better to be over-generous with links than under-generous. And link condoms? Only use them when you're linking to something you find truly distasteful or have serious apprehension about.

9. Invite Guest Bloggers

Asking a well known personality in your niche to contribute a short blog on their subject of expertise is a great way to grow the value and reach of your blog. You not only flatter the person by acknowledging their celebrity, you nearly guarantee yourself a link or at least an association with a brand that can earn you readers. Just be sure that you really are getting a quality post from someone that's as close to universally popular and admired as possible (unless you want to start playing the drama linkbait game, which I personally abhor). If you're already somewhat popular, it can often be valuable to look outside your space and bring in guest authors who have a very unique angle or subject matter to help spice up your focus. One note about guest bloggers - make sure they agree to have their work edited by you before it's posted. A disagreement on this subject after the fact can have negative ramifications.

Tactics to Increase Blog Traffic (Part2)

4. Participate at Related Forums & Blogs
Whatever industry or niche you're in, there are bloggers, forums and an online community that's already active. Depending on the specificity of your focus, you may need to think one or two levels broader than your own content to find a large community, but with the size of the participatory web today, even the highly specialized content areas receive attention. A great way to find out who these people are is to use Technorati to conduct searches, then sort by number of links (authority).Del.icio.us tags are also very useful in this process, as are straight searches at the engines (Ask.com's blog search in particular is of very good quality).

5. Tag Your Content
Technorati is the first place that you should be tagging posts. I actually recommend having the tags right on your page, pointing to the Technorati searches that you're targeting. There are other good places to ping - del.icio.us and Flickr being the two most obvious (the only other one is Blogmarks, which is much smaller). Tagging content can also be valuable to help give you a "bump" towards getting traffic from big sites like Reddit, Digg & StumbleUpon (which requires that you download the toolbar, but trust me - it's worth it). You DO NOT want to submit every post to these sites, but that one out of twenty (see tactic #18) is worth your while.

6.Launch Without Comments (and Add Them Later)
There's something sad about a blog with 0 comments on every post. It feels dead, empty and unpopular. Luckily, there's an easy solution - don't offer the ability to post comments on the blog and no one will know that you only get 20 uniques a day. Once you're upwards of 100 RSS subscribers and/or 750 unique visitors per day, you can open up the comments and see light activity. Comments are often how tech-savvy new visitors judge the popularity of a site (and thus, its worth), so play to your strengths and keep your obscurity private.

Tactics to Increase Blog Traffic

1. Choose the Right Blog Software (or Custom Build)
The right blog CMS makes a big difference. If you want to set yourself apart, I recommend creating a custom blog solution - one that can be completely customized to your users. In most cases,WordPress, Blogger, MovableType or Typepad will suffice, but building from scratch allows you to be very creative with functionality and formatting. The best CMS is something that's easy for the writer(s) to use and brings together the features that allow the blog to flourish. Think about how you want comments, archiving, sub-pages, categorization, multiple feeds and user accounts to operate in order to narrow down your choices. OpenSourceCMS is a very good tool to help you select a software if you go that route.

2. Host Your Blog Directly on Your Domain
Hosting your blog on a different domain from your primary site is one of the worst mistakes you can make. A blog on your domain can attract links, attention, publicity, trust and search rankings - by keeping the blog on a separate domain, you shoot yourself in the foot. From worst to best, your options are - Hosted (on a solution like Blogspot or Wordpress), on a unique domain (at least you can 301 it in the future), on a subdomain (these can be treated as unique from the primary domain by the engines) and as a sub-section of the primary domain (in a subfolder or page - this is the best solution).

3.Write Title Tags with Two Audiences in Mind
First and foremost, you're writing a title tag for the people who will visit your site or have a subscription to your feed. Title tags that are short, snappy, on-topic and catchy are imperative. You also want to think about search engines when you title your posts, since the engines can help to drive traffic to your blog. A great way to do this is to write the post and the title first, then run a few searches at Overture, WordTracker & KeywordDiscovery to see if there is a phrasing or ordering that can better help you to target "searched for" terms.

To Increase Blog Traffic (Part3)

11. Consider Guest Blogging
Guest blogging can be done when you write a guest post on another blogger's blog or when another blogger writes a guest post on your blog. Both methods are likely to increase traffic as your blog will be exposed to the other blogger's audience. Many of the other blogger's readers will visit your blog to see what you have to say.
12. Join Forums, Web Rings or Online Groups
Find online forums, web rings, groups or social networking sites such as Facebook andLinkedIn where you can share ideas and ask questions of like-minded individuals. Add a link to your blog in your signature line or profile, so each time you post on a forum or participate in another online network, you're indirectly promoting your blog. Chances are many people will click on that link to learn more about you.
13. Promote Outside Your Blog
Promoting your blog shouldn't stop when you step outside the blogosphere. Add your blog's URL to your email signature and business cards. Talk about it in offline conversations. It's important to get your name and your blog's URL noticed offline, too.
14. Nominate Yourself and Other Blogs for Blog Awards
There are a number of blog awards given out throughout the year. Nominating yourself and other blogs and bloggers can draw attention to your blog and drive traffic to it.
15. Don't Be Shy
The most important part of the blogosphere is its community and much of your success as a blogger will be tied to your willingness to network with that community. Don't be afraid to ask questions, join conversations or just say hi and introduce yourself. Don't sit back and hope the online world will find you. Speak out and get yourself noticed. Let the blogosphere know you've arrived and have something to say!

To Increase Blog Traffic (Part2)

6. Use Links and Trackbacks
Links are one of the most powerful parts of your blog. Not only are links noticed by search engines, but they also act as a tap on the shoulder to other bloggers who can easily identify who is linking to their sites. Linking helps to get you noticed by other bloggers who are likely to investigate the sites that are linking to them. This may lead them to become new readers of your blog or to add links to your blog from theirs.

You can take links to other blogs a step further by leaving a trackback on the other blog to let them know you've linked to them. Blogs that allow trackbacks will include a link back to your blog in the comments section of the post that you originally linked to. People do click on trackback links!

7. Tag Your Posts
It takes a few extra seconds to add tags to each of your blog posts, but it's worth the time in terms of the additional traffic tags can drive to your blog. Tags (like links) are easily noticed by search engines. They're also key to helping readers find your blog when they perform searches on popular blog search engines such as Technorati.

8. Submit Your Posts to Social Bookmarking Sites
Taking the time to submit your best posts to social bookmarking sites such as Digg,StumbleUpon, Reddit and more can be a simple way to quickly boost traffic to your blog.

9. Remember Search Engine Optimization
When you write your blog posts and pages, remember to optimize your pages for search engines to find them. Include relevant keywords and links but don't overload your posts with too many relevant keywords or completely irrelevant keywords. Doing so can be considered spamming and could have negative results such as your blog being removed from Google's search entirely.

10. Don't Forget Images
Images don't just make your blog look pretty, they also help people find you in search engine listings. People often use the image search options offered by Google, Yahoo! and other search engines, and naming your images with search engine optimization in mind can easily boost your traffic.

The blogosphere is a big and busy world with over 100 million blogs and growing. How do you attract visitors to your blog? Follow these simple tips to drive traffic to your blog.

To Increase Blog Traffic

The blogosphere is a big and busy world with over 100 million blogs and growing. How do you attract visitors to your blog? Follow these simple tips to drive traffic to your blog.

1. Write Well and Write Often
Frequently updating your blog with useful content is the first step to building your blog's audience. The content you write is what will keep readers coming back for more. Make sure you have something meaningful to say to them and say it often to maintain their interest and keep them loyal.

Furthermore, post frequently to increase the number of chances you have for your blog's content to be noticed by search engines such as Google or Technorati.

2. Submit Your Blog to Search Engines
Get on the radar screen for the popular search engines such as Google and Yahoo! bysubmitting your blog's URL to them. Most search engines provide a 'Submit' link (or something similar) to notify the search engine of your new blog, so those search engines will crawl it and include your pages in their results.

It's important to understand that simply submitting your blog to search engines doesn't mean your pages will appear at the top of a Google search results screen, but at least your blog will be included and will have the chance of being picked up by a search engine.

3. Use and Update Your Blogroll
By adding links to sites you like in your blogroll, the owners of those blogs will find your blog and will be likely to add a reciprocal link in their blogrolls. It's an easy way to get the link to your blog in front of many readers on other blogs. The hope is that some of those readers will click on the link to your blog on the other blogs' blogrolls and find your content interesting and enjoyable turning them into loyal readers.

4. Harness the Power of Comments
Commenting is a simple and essential tool to increase your blog's traffic. First, respond to comments left on your blog to show your readers that you value their opinions and draw them into a two-way conversation. This will increase reader loyalty.

Second, leave comments on other blogs to drive new traffic. Make sure you leave your blog's URL in your comment, so you create a link back to your own blog. Many people will read the comments left on a blog post. If they read a particularly interesting comment, they are highly likely to click on the link to visit the commentor's website. It's important to make sure you leave meaningful comments that are likely to invite people to click on your link to read more.

5. Syndicate Your Blog's Content with an RSS Feed
Setting up an RSS feed button on your blog makes it easy for your loyal readers to not just read your blog but also know when you publish new content.

Essential Requirements to Starting a Successful Blog

Want to be a top blogger? Keep these requirements in mind as you develop and market your blog.

A Subject People are Interested In
The most successful blogs are written about topics that have a broad appeal. The more people who are interested in the topic you write about at your blog, the more people will search for information on that topic and want to read about it.
Passion for Your Subject
As a blogger, you have to write about your blog's subject a lot. The writing is nonstop. If you don't love your blog's topic, it will show. Readers can detect when a blogger is just going through the motions rather than speaking from the heart.
Commitment
Successful blogging requires a massive amount of sweat equity and dedication. Building a successful blog requires more than just publishing a new post a few times a week. The most successful blogs are updated frequently (often several times each day), and the bloggers behind those blogs work relentlessly to promote their blogs and drive traffic to them.
Time
Building a successful blog requires a massive time investment. Growing a blog doesn't stop with publishing posts. Top bloggers spend a lot of time everyday promoting their blogs, researching and reading to drive traffic to it.
A Desire to Network
Socializing is a critical component of developing a successful blog. Blogging by nature is a social medium, and successful blogs become so primarily because of the strong sense of community surrounding them. Top bloggers take time to respond to comments and interact with their blogs' readers as well as network on social sites, forums and more all in an effort to further promote their blogs.
A Desire to Keep Learning
The blogosphere is ever-changing, which means top bloggers are always looking for new ways to enhance their blogs by persistently researching anything and everything related to blogging.
A Love of Research and Reading
Successful bloggers read a lot in order to stay updated on their blogs' topics and the blogosphere as a whole.
Creativity
A successful blog is typically updated very frequently. That means successful blogs always provide fresh, unique content to their readers. Writing that new content requires a great deal of creativity to keep readers from feeling bored or from feeling like the blog does not bring them any value.
Patience
Blogging success does not happen overnight. Be prepared to stay dedicated to promoting your blog for the long haul. Eventually, your hard work should pay off with increased traffic and a significant growth in popularity of your blog. The key is to not give up.

Tips to Choosing a Blog Topic

Building a successful blog is a commitment in time and effort. Follow these five tips to choose a topic to write about on your blog that will put you on the path to reaching your blogging goals.

1. Choose a Topic You're Passionate About
A successful blog is updated frequently (often several times a day). If your blog has a chance at success, you need to keep your content fresh, which means you need to consistenly update your blog. Make sure you choose a topic for your blog that you feel strongly about and truly enjoy. Otherwise, writing about it will feel stale very quickly. You need to be able to stay motivated about your blog's topic for a long time.

2. Choose a Topic You Like to Discuss with Other People
Successful blogs require two-way conversation between you (the blogger) and your audience (your readers). As readers leave comments on your blog or email you to discuss your posts in further detail, you need to be responsive and receptive to them. Your blog's long-term success will depend on the sense of community you can create around it.

3. Choose a Topic You Don't Mind Debating with Other People
The blogoshpere is made up of people from all walks of life with varying opinions. As your blog grows, more and more people will find it, and some of those people may not agree with everything you write. Successful bloggers enoy discussing their blogs' topics from all angles and appreciate a healthy debate.

4. Choose a Topic You're Not Overly Sensitive About
As your blog grows and more people find it, many are apt to not just disagree with you, but actually disagree so strongly with you that they may attack you personally. You need to have a thick skin to deflect personal attacks and strongly opposing opinions.

5. Choose a Topic You Enjoy Researching
The blogosphere is constantly changing and one of the most unique aspects of blogs is their ability to provide fresh, meaningful content and discussions about a wide variety of topics. In order for your blog to be successful, you need to enjoy reading about your blog's topic and keeping up with news and current events related to it thereby enabling you to keep your blog's content interesting and relevant to readers.

Steps to Increase Your Blog Traffic

One of the most common complaints that I hear from bloggers is the fact that no matter how hard they try, they can’t grow their blogs past 100 or so daily page vies. Those early days are indeed the hardest, because you need to put hard work in without the certainty of achieving results.

If you are in that same situation, here is a simple strategy that will certainly increase your blog traffic and make you break the 1,000 daily page views mark. In fact, the strategy could be used even if your are already over that number but have reached a traffic plateau lately.

Just make sure to execute the 4 steps as planned and to spend the two hours and a half every day (obviously if you have more time available you can expand the time spent on each of the four steps proportionally).

First Step: Killer Articles (1 hour per day)
Spend one hour brainstorming, researching and writing killer articles (also called linkbaits, pillar articles and so on).

Notice that your goal is to release one killer article every week. If that is not possible aim for one every 15 days. So the one hour that you will spend every day will be dedicated to the same piece. In other words, expect killers articles to take from 5 up to 10 hours of work.

If you are not familiar with the term, a killer article is nothing more than a long and structured article that has the goal of delivering a huge amount of value to potential visitors. If you have a web design blog, for example, you could write an article with “100 Free Resources for Designers”. Here are some ideas for killer articles:

· create a giant list of resources,

· write a detailed tutorial teaching people how to do something,

· find a solution for a common problem in your niche and write about it, or

· write a deep analysis on a topic where people have only talked superficially

When visitors come across your killer article, you want them to have the following reaction: “Holy crap! This is awesome. I better bookmark it. Heck, I better even mention this on my site and on my Twitter account, to let my readers and friends know about it.”

Second Step: Networking (30 minutes per day)
Networking is essential, especially when you are just getting started. The 30 minutes that you will dedicate to it every day could be split among:

· commenting on other blogs in your niche,

· linking to the posts of bloggers in your niche, and

· interacting with the bloggers in your niche via email, IM or Twitter.

Remember that your goal is to build genuine relationships, so don’t approach people just because you think they can help to promote your blog. Approach them because you respect their work and because you think the two of you could grow together.

Third Step: Promotion (30 minutes per day)
The first activity here is the promotion of your killer articles. Whenever you publish one of them, you should push it in any way you can. Examples include:

· letting the people in your network know about it (don’t beg for a link though),

· letting bloggers and webmasters in relevant niches know about it,

· getting some friends to submit the article to social bookmarking sites,

· getting some friends to Twitter the article, and

· posting about the article in online forums and/or newsgroups.

If there is time left, spend it with search engine optimization, social media marketing and activities to promote your blog as whole. Those can range from keyword research to promoting your blog on Facebook and guest blogging.

Fourth Step: Normal Posts (30 minutes per day)
Just like a man does not live by bread alone, a blog does not live by killer articles alone. Normal posts are the ones that you will publish routinely in your blog, between the killer articles. For example, you could publish a killer article every Monday and normal posts from Tuesday through Friday. Here are some ideas for normal posts:

· a post linking to an article on another blog and containing your opinion about it

· a post informing your readers about a news in your niche

· a post asking a question to your readers and aiming to initiate a discussion

· a post highlighting a new resource or trick that you discovered and that would be useful to your readers

While killers articles are essential to promote your blog and bring new readers aboard, normal posts are the ones that will create diversity in your content and keep your readers engaged.

“Цэцэгхэн”-үүд медалийнхаа тоогоор уралдсаар л...


Монголын хүүхдийн ордноор орох бvртээ авьяаслаг шинэ танилтай болно гэдэгтээ итгэдэг. Энэ удаад ч мeн адил. Хvvхдийн ордны хаалгаар дeнгж шагаймагц л бодлыг минь таасан мэт хоёр хөөрхөн охин зогсож байв. Ягаан хиймэл үс, адил өнгийн цамц, гуталтай. “Ямар гоё охид вэ” гэвэл “Дуундаа тохируулж ингэж хувцасласан юм” гэв. “Ямар дуу дуулдаг юм бэ” гэсэн чинь “Цэцэгхэн” гэдэг хамтлагтай гээд, намайг дагуулсаар өөрсдийнхөө үеийн хоёр банди дээр аваачив. Тэд хамтлагийнх нь гишүүд аж.

“Намайг Цогийн Гантулга гэдэг. Би “Олонлог” сургуульд сурдаг. Таван настайгаасаа дуулж эхэлсэн. Би 14 медальтай. Намайг бэлтгэлээ хийж байтал Ганаа багш маань “Энэ хэдийг хамтлаг болгоё” гэсэн. Тэгээд л бид хамтлаг болсон” гээд “урсгаж” гарлаа.
Гэтэл хажуугийнх нь ганган “залуу” “Намайг Чинбатын Мянганбаяр гэдэг. Нэгдүгээр сургуулийн 1б ангид сурдаг. Би зөндөө олон тэмцээнд орж шагнуулсан. Нийслэлийн математикийн олимпиадад ороод мөнгөн медаль авсан” гэлээ. Ээж нь ярианд оролцож “Миний хүү рекламанд тоглосон, тийм ээ” гэтэл “Үгүй. Би ямар тоглосон юм уу. Жаахан л тоглосон юм. Худлаа хэлсэн болно” хэмээн хэгжүүрхэв.
Харин өөрийгөө найман медальтай гэж танилцуулсан охиныг Мөнхбаярын Марал гэдэг аж. Тэрбээр гурван настайгаасаа дуулж эхэлжээ. 48 дугаар сургуулийн 1а ангид сурдаг. “Дуулахаас өөр юу хийж чаддаг вэ” гэхэд “Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн уралдаанаас алтан медаль авсан, бас “Бяцхан мисс” тэмцээнд аварга болсон” гэлээ. Гэтэл багш нь хажуугаас “Бяцхан мисс” тэмцээний тусгай байр” гэж залруулав. “Бүжиглэдэг үү” гэвэл “Би ганцхан бүжиг мэднэ. Казах бүжиг” гэж байна.
“Цэцэгхэн” хамтлагийн дөрөв дэх гишүүнийг Баясгалангийн Хулан гэдэг. Хоёр настайгаасаа дуулж эхэлсэн ба одоо 15 медальтай болжээ. Тэрбээр “Би латин бүжиг бүжиглэх дуртай. “Шувуухай” наадмаас алтан медаль авсан. Удахгүй “Хүмүүс ээ, инээгээрэй” цомгоо гаргах гэж байгаа” гэсэн юм.
“Цэцэгхэн” хамтлагийнхан С.Ганчимэг багшийн шавь нар. Авсан медалиа тоолж уралддаг дөрвөн найз 6-7 настай. Тэд Хүүхдийн ордноос зохион байгуулсан тоглолтуудад оролцохоос гадна “Дэлхийн зөн” ТББ-тай хамтарч буяны тоглолт хийдэг аж.
Бяцхан найзууд маань “Эгч ээ. Ганаа багшдаа баярлалаа гэсэн гэж сониндоо заавал бичээрэй” гэсээр биднийг үдсэн.
Саяхныг хүртэл би “Авьяаслаг америкчууд” тэмцээнийг үзэх гэж орой бүр гэр рүүгээ яардаг байлаа. Дөрвөн настай хэрнээ гайхалтай хоолойтой бяцхан оролцогчийг л үзэх гэж тэр. “Цэцэгхэн” хамтлагийн дуулж бүжиглэхийг хараад “Монгол хүүхдүүд ямар авьяастай юм бэ. Гэтэл бид дэргэдээ байгаа бяцхан оддоо анзааралгүй, холын Америкийн авьяастнуудыг харах гэдэг юм байна шүү дээ” гэж бодогдсон шүү.
Ц.БАТТУЯА (2009-04-28)


Блогийг төрлөөр нь / Blog by genre

Улс төр /political blogs/, аялал жуулчлал /travel blogs/, орон сууц, загвар /fashion blogs/, төсөл /project blogs/, боловсрол /education blogs/, зах зээлийг сегмэнтэд зориулсан /niche blogs/, сонгодог хөгжим /classical music blogs/, асуулт хариулт /quizzing blogs/, хууль /legal blogs бас blawgs гэж товчилдог/ бүр мөрөөдлийн /dreamlogs/ блогууд ч байх ба эдгээр нь зөвхөн тухайн сэдвээрээ төрөлжсөн байдаг. Эдгээрээс соёл, урлаг /art blogs/ болон дуу хөгжмийн блог /music blogs/ нь хамгийн их тархсан байдаг. Мөн цөөн тооны гэр ахуй /home/ болон гэр бүлийн /family/ тухай тусгайлан бичдэг блогууд байх ба эдгээрийг mom blog гэдэг. Хуулиар хүлээн зөвшөөрөөгүй ч зөвхөн спам хийх зорилготой Splog гэж нэрлэгдэх блогууд хүртэл байдаг.
Ер нь блог хйих /blogging/, сегмэнт маркетинг хийх /niche marketing/ нь хоёулаа хамгийн хүчтэй дэлгэрч байгаа маркетингийн шинэ зарчимд тооцогдож байна.
Эх сурвалж:
http://en.wikipedia.org/wiki/Niche_blog

Friday, August 14, 2009

Байгууллагын блог гэж юу вэ? / What is a corporate blogs?

Энэ бол хамгийн сүүлийн үеийн менежментийн арга хэрэгсэл юм.

Энэ төрөл нь ихэнх тохиолдолд хувийн эсвэл бизнесийн зорилгоор хийгдсэн байдаг. Байгууллагын соёл болон дотоод харилцааг сайжруулах зорилгоор байгууллага дотор ашиглах эсвэл маркетинг хийх /marketing/, брэнд бий болгох /branding/ эсвэл олон нийттэй харилцах /public relations/ зорилгоор байгууллагын гаднах харилцаанд ашигладаг блогуудыг ерөнхийд нь байгууллагын блогууд /Corporate blogs/ гэж нэрлэдэг.


Дээрх тодорхойлолтоос Та блогийг зөвхөн өөрийн байгууллагын доторх харилцааны, менежментийн нэг арга хэрэгсэл болгон ашиглахаас гадна өөрийн бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний маркетинг хийх, брэнд бий болгох бүр цаашилбал олон нийтийн харилцааны хэрэгсэл ч болгон ашиглах боломжтой гэдгийг анзаарсан байх аа. Тиймээс ч өнөөдөр дэлхийн алдартай бүх л брэндүүд, хүмүүс блогтой байх нь хэвийн үзэгдэл болжээ.


Миний хувьд блог хийж өөрийгөө идэвхжүүлэхээс гадна хувь хүний маркетингийг яаж хийж болохыг туршиж байгаа болно.
Та ч гэсэн цаг хугацаанаас хоцорч болохгүй шүү!
Эх сурвалж: http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

Thursday, August 13, 2009

Хувийн блог гэж юу вэ? / What is a personal blog?

Блог төрлүүд /Types/
Блог /blog/ маш олон төрөл байдаг. Эдгээр нь зөвхөн агуулгын хувьд бус түүнийг дамжуулсан эсвэл бичсэн байдлаараа бас хоорондоо ялгаатай байдаг.

Хувийн блог /Personal blogs/ нь хамгийн өргөн тархсан, уламжлалт блог /blog/-ийн төрөл бөгөөд хувь хүний өдрийн тэмдэглэл юм уу сэтгэгдэлүүд байдаг. Блогчид /blogger/ блог /blog/-ийг нь хэн нэгэн, хэзээ ч уншаагүй байсан ч өөрийн бичлэгээсээ таашаал авч чаддаг. Блог /blog/-ууд нь зөвхөн харилцан холбогдохын тулд бус ажил, амьдрал, урлаг, соёлын ажлыг илэрхийлэх байдлаар ч бий болдог. Блог хийх /blog/ гэдэг нь хувь хүнээс маш идэвхтэй, санаачлагатай байхыг шаарддаг. Маш цөөн тооны хувийн блог /blog/-ууд олонд танигдаж, интернэтийн үндсэн урсгалд хүрдэг боловч зарим хувийн блог /blog/-ууд маш хурдан үүсч, цаашид өргөн олонд тархдаг. Хувийн блог /blog/-ийн нэгэн төрөл болох микроблог /microblogging/ нь тухайн торгон агшинг олж илэрхийлэхийг зорьдог бөгөөд маш тодорхой блог хөтлөх/blogging/ төрөл юм.

Мөн блогчдод /blogger/ өөрийн бодол, тухайн агшны мэдрэмжийг найзууд, дотно хүмүүстээ электрон захиа бичихээс ч хурдан хуваалцах боломжийг Твитэр /Twitter/ шиг олон сайтууд олгодог.

Иймээс блог хөтлөх/to blog/ гэдэг нь зөвхөн хувийн үзэл бодол, сэтгэгдэл, саналаа бусадтай хуваалцахаас гадна Таны идэвхтэй амьдрах нэг арга байж бас болох юм шүү.

Wednesday, August 12, 2009

Блог гэж юу вэ? / What is a blog?

Blog буюу Монголоор блог” гэх болсон энэ үг нь "weblog" гэдэг үгний хураангуй хэлбэр ажээ. Blog нь website-ийн нэг төрөл бөгөөд ихэвчлэн хувь хүн үйл явдлын тухай, тодорхойлолт, тайлбар, сэтгэгдэл эсвэл видео, зураг зэрэг дуртай зүйлээ бичдэг. Мэдээллийг нийтэлсэн цаг хугацааны хувьд хамгийн сүүлд нийтлэснээс дээрээс доош нь дэлгэц дээр харуулдаг. Мөн blog гэдэг нь blog-ийн агуулгыг нэмэгдүүлэх, мэдээлэл оруулах, хөтлөх үйлдлийг заасан үйл үг ч болоод амжижээ. To google гэдэг шиг.
Олон blog тодорхой сэдэвтэй холбоотой шинэ мэдээ, тайлбараар хангаж байдаг бол зарим нь зөвхөн тухайн хувь хүний өдрийн тэмдэглэлийн үүрэгтэй ч байдаг. Ерөнхийдөө blog нь текст, зураг, бусад blog холбоос, web хуудас болон тухайн сэдэвтэй холбоотой бүх л media буюу мэдээллийн хэрэгслийг агуулж байдаг. Уншигч нь бичлэгт шууд сэтгэгдэл үлдээх боломжтой байх нь олон blog-ийн маш чухал хэсэг болдог. Ихэнх blog нь бараг л текст байдаг боловч зарим нь соёл урлаг /artlog/, фото зураг /photoblog/, уран зураг /sketchblog/, видео /vlog/, дуу /MP3 blog/, аудио /podcasting/ хэлбэртэй ч байдаг. Micro-blogging гэдэг нь blog-ийн нэг төрөл бөгөөд бичлэгийн хэмжээ нь маш богино байдаг өөрийн онцлогтой.
2007 оны 12 сарын байдлаар хамгийн том blog хайлтын систем болох Technorati нь 112 сая blog олж байжээ. Энэ тоо өнөөдөр хэд болж нэмэгдснийг олж мэдээд заавал нийтэлнэ ээ.

Би блогтой боллоо. Харин Та?

Энэ өдрийн мэнд!
Та бүхэн өөрийн блоггүй бол блогтой болохыг зөвлөж байна. Блогтой болсноор Та өөрийн нийгмийн хүрээг /social-networking/ тэлэх, шинэ, олон найзтай болохоос гадна үзэл бодлоо бусадтай хуваалцах сайхан боломж гарна. Өөр бас олон ., эдийн засгийн хувьд ч өөрийгөө бэхжүүлэх боломжууд ч байгаа шүү.,
Миний хувьд өнөөдөр л шинээр нээж байна. Гэхдээ зорилго, сэтгэл байвал болохгүй, бүтэхгүй зүйл гэж үгүй билээ.
Хэрэв Та блогтой болохоор шийдсэн бол блог гэж ер нь юуг хэлээд байгаа, хэрхэн, яаж ашиглаж болох, түүнийг хийхийн тулд туршин хэрэглэж байгаа менежментийн хийнгээ сурах буюу doing learning аргын үр дүнгийн тухай миний дараагийн бичлэгүүдийг уншиж өөрийн үнэтэй санал, сэтгэгдлээ хэлбэл миний бие тун баяртай байх болно шүү.
Амжилт хүсье!